Meet The Team


Jane

Akash Kumar Srivastava

Mike

Abhinav Kumar Mallick

Mike

Abhishek Kumar

Jane

Utkarsh Sahay

John

Sumit Jha

John

Harshita S.

Jane

Saurav Kumar

Mike

Aquib Manjar

John

Shaksham Sinha

Jane

Pankej Jaiswal

Mike

Somila S Kumar

John

Spoorthy S.

Jane

Varshitha N.

Mike

Sneha S.

John

Sumanth M.

Jane

Kumar Shubham

Mike

G.V. Divya Rachana

John

Anna

Jane

Umang Gupta

Mike

Rishabh Kumar

John

Sarthak Mishra

Jane

Sumant Kumar

Mike

Aditya Singh

John

Shasvat Pandey

Jane

Kumar Guru